Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

(10:25 | 22/01/2020)

Sáng ngày 03/01/2020, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị đ/c Ngô Công Tước, tỉnh Ủy viên – Bí thư Đảng bộ Sở.

Trong năm qua, đạt được kết quả là nhờ có sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công Thương, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố, cùng với sự quyết tâm thống nhất cao trong Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở, sự đoàn kết và nỗ lực của đảng viên, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đã kịp thời cụ thể hóa, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của cơ quan cấp trên.

Triển khai tuyên truyền cho 100% đảng viên, công chức, viên chức, lao động tiếp thu Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 101-QÐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đảng ủy sinh hoạt Chuyên đề năm 2019 “Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính”, Ban Giám đốc Sở ban hành Danh mục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Sở. Các chi bộ xây dựng và tổ chức sinh hoạt được 04 Chuyên đề năm 2019: (1) Khắc phục những hạn chế nhằm cải thiện điểm chỉ số về chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2019; (2) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương; (3) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại; (4) Đánh giá thực trạng những khó khăn và đề xuất các giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Từng đảng viên liên hệ với bản thân, đăng ký Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để nghiêm túc tự kiểm điểm, tự sửa chữa các khuyết điểm và hạn chế trong công tác, sinh hoạt, đề ra giải pháp khắc phục cụ thể.

Qua tiếp tục học tập Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW và tiếp thu Chuyên đề năm 2019, nhận thức của ĐV, CC, VC được nâng lên về các mặt: tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và thái độ phục vụ nhân dân; có ý thức phòng chống, đấu tranh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy quan tâm chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của đoàn thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần để các đoàn thể đảm bảo sinh hoạt lệ đều đặn, đúng quy định Điều lệ, chất lượng sinh hoạt tiếp tục được nâng lên; tổ chức các hoạt động học tập nâng cao trình độ, phát động phong trào thi đua; tổ chức 02 hội nghị cho các đoàn thể, đảng viên tham gia chất vấn, góp ý phản biện và đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền cơ quan theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024 và Chi đoàn Thanh niên Sở Công Thương lần thứ V nhiệm kỳ 2019-2022. Các đoàn thể tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp về văn hóa, văn nghệ, thể thao, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tham gia đầy đủ các phong trào do công đoàn cấp trên, cụm thi đua phát động; Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời đối với CC, VC, LĐ khi ốm đau; tham gia ủng hộ các Quỹ từ thiện được 17.359.000 đồng. Được công nhận là “Công đoàn cơ sở vững mạnh” năm 2019.

Về công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên: Lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế phối hợp, phát huy được vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, vai trò chủ động tham gia đóng góp xây dựng đảng và chính quyền của ĐV, CC, VC, LĐ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường sự năng động, sáng tạo của các tổ chức đoàn thể. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng,  hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng ủy có phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban chấp hành để chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Ban chấp hành, của cơ quan.

 Trong năm qua, Đảng ủy Sở đã quan tâm chăm bồi và đề nghị Đảng ủy Khối CCQ tỉnh xem xét kết nạp được 01 đảng viên. Thực hiện sắp xếp lại 04 chi bộ cho phù hợp với Đề án sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội 04 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022. Tình hình tổ chức Đảng, gồm: Ban Thường vụ là 04 đ/c, Ban Chấp hành là 13 đ/c, 04 chi bộ; Tổng số đảng viên của Đảng bộ là 51 đ/c (có 01 đảng viên dự bị).

          Đảng ủy Sở chỉ đạo thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019, cụ thể: UBKT Đảng ủy Sở đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát, đạt 100%. Các chi bộ đã thực hiện 07 cuộc kiểm tra đảng viên, 10 cuộc giám sát đảng viên chấp điều lệ Đảng. Kết quả các đảng viên được kiểm tra, giám sát có lập trường, tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định cơ quan; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành những điều đảng viên không được làm. Qua công tác kiểm tra, giám sát chưa phát hiện tập thể, cá nhân sai phạm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đ/c Ngô Công Tước - Bí Thư Đảng bộ sở chỉ đạo trong thời gian tới: Rà soát bổ sung quy chế cho phù hợp, kiện toàn hỗ trợ phát huy của đoàn thể; nâng cao chất lương sinh hoạt chi bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch thi đua để chuẩn bị Đại hội thi đua toàn quốc và thực hiện tốt Quy chế, giám sát, thanh tra, kiểm tra.

Sơn Tùng