Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Chính sách

Xem với cỡ chữAA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

(10:20 | 12/11/2019)

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Theo đó, bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị các lĩnh vực sau:

a) Bãi bỏ 70 Quyết định (trong giai đoạn 1998-2017), gồm:

1. Quyết định số 1897/1998/QĐ-UB ngày 22/5/1998

2. Quyết định số 1945/1998/QĐ-UB ngày 25/5/1998

3. Quyết định số 2669/1998/QĐ-UB ngày 13/8/1998

4. Quyết định số 2670/1998/QĐ-UB ngày 13/8/1998

5. Quyết định số 2695/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998

6. Quyết định số 2696/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998

7. Quyết định số 2735/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998

8. Quyết định số 2736/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998

9. Quyết định số 3362/1998/QĐ-UB ngày 16/10/1998

10. Quyết định số 3892/1998/QĐ-UB ngày 17/12/1998

11. Quyết định số 180/1999/QĐ-UB ngày 25/01/1999

12. Quyết định số 383/1999/QĐ-UB ngày 13/02/1999

13. Quyết định số 655/1999/QĐ-UB ngày 05/4/1999

14. Quyết định số 862/1999/QĐ-UB ngày 07/5/1999

15. Quyết định số 1236/1999/QĐ-UB ngày 29/6/1999

16. Quyết định số 1434/1999/QĐ-UB ngày 26/7/1999

17. Quyết định số 1454/1999/QĐ-UB ngày 27/7/1999

18. Quyết định số 1637/1999/QĐ-UB ngày 13/8/1999

19. Quyết định số 1902/1999/QĐ-UB ngày 24/9/1999

20. Quyết định số 1912/1999/QĐ-UB ngày 25/9/1999

21. Quyết định số 1821/2000/QĐ-UB ngày 31/8/2000

22. Quyết định số 2054/2000/QĐ-UB ngày 10/10/2000

23. Quyết định số 2058/2000/QĐ-UB ngày 12/10/2000

24. Quyết định số 1301/2001/QĐ-UB ngày 26/6/2001

25. Quyết định số 38/2002/QĐ-UB ngày 29/5/2002

26. Quyết định số 43/2002/QĐ-UB ngày 05/6/2002

27. Quyết định số 72/2002/QĐ-UB ngày 11/12/2002

28. Quyết định số 16/2003/QĐ-UB ngày 14/02/2003

29. Quyết định số 96/2003/QĐ-UB ngày 27/10/2003

30. Quyết định số 102/2003/QĐ-UB ngày 13/11/2003

31. Quyết định số 117/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003

32. Quyết định số 123/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003

33. Quyết định số 22/2004/QĐ-UBND ngày 26/4/2004

34. Quyết định số 37/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004

35. Quyết định số 38/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004

36. Quyết định số 83/2004/QĐ-UB ngày 02/12/2004

37. Quyết định số 25/2005/QĐ-UB ngày 08/4/2005

38. Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 20/6/2005

39. Quyết định số 33/2005/QĐ-UB ngày 30/6/2005

40. Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

41. Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 05/10/2007

42. Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 12/12/2007

43. Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 05/02/2008

44. Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009

45. Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010

46. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011

47. Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 25/3/2011

48. Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011

49. Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011

50. Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012

51. Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 03/5/2013

52. Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014

53. Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014

54. Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014

55. Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014

56. Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014

57. Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015

58. Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015

59. Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015

60. Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015

61. Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015

62. Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015

63. Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016

64. Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016

65. Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

66. Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

67. Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 16/9/2016

68. Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017

69. Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017

70. Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24/5/2017

2. Bãi bỏ 39 Chỉ thị (trong giai đoạn 1998-2008), gồm:

1. Chỉ thị số 16/1998/CT-UB ngày 08/8/1998

2. Chỉ thị số 19/1998/CT-UB ngày 14/8/1998

3. Chỉ thị số 11/1999/CT-UB ngày 18/5/1999

4. Chỉ thị số 12/1999/CT-UB ngày 25/5/1999

5. Chỉ thị số 14/1999/CT-UB ngày 31/5/1999

6. Chỉ thị số 16/1999/CT-UB ngày 17/6/1999

7. Chỉ thị số 19/1999/CT-UB ngày 06/9/1999

8. Chỉ thị số 20/1999/CT-UB ngày 28/9/1999

9. Chỉ thị số 22/1999/CT-UB ngày 11/10/1999

10. Chỉ thị số 23/1999/CT-UB ngày 15/11/1999

11. Chỉ thị số 02/2000/CT-UB ngày 21/01/2000

12. Chỉ thị số 08/2000/CT-UB ngày 01/8/2000

13. Chỉ thị số 10/2000/CT-UB ngày 08/7/2000

14. Chỉ thị số 12/2000/CT-UB ngày 15/8/2000

15. Chỉ thị số 15/2000/CT-UB ngày 26/9/2000

16. Chỉ thị số 21/2000/CT-UB ngày 21/11/2000

17. Chỉ thị số 22/2000/CT-UB ngày 30/11/2000

18. Chỉ thị số 03/2001/CT-UB ngày 03/5/2001

19. Chỉ thị số 05/2001/CT-UB ngày 19/3/2001

20. Chỉ thị số 08/2001/CT-UB ngày 05/4/2001

21. Chỉ thị số 12/2001/CT-UB ngày 06/8/2001

22. Chỉ thị số 05/2002/CT-UB ngày 27/02/2002

23. Chỉ thị số 13/2002/CT-UB ngày 27/6/2002

24. Chỉ thị số 20/2002/CT-UB ngày 13/11/2002

25. Chỉ thị số 21/2002/CT-UB ngày 27/11/2002

26. Chỉ thị số 10/2003/CT-UB ngày 21/5/2003

27. Chỉ thị số 11/2003/CT-UB ngày 29/5/2003

28. Chỉ thị số 20/2003/CT-UB ngày 22/12/2003

29. Chỉ thị số 21/2003/CT-UB ngày 24/12/2003

30. Chỉ thị số 06/2004/CT-UB ngày 03/01/2004

31. Chỉ thị số 17/2004/CT-UB ngày 13/8/2004

32. Chỉ thị số 21/2004/CT-UBND ngày 05/10/2004

33. Chỉ thị số 22/2004/CT-UB ngày 13/10/2004

34. Chỉ thị số 24/2004/CT-UB ngày 12/11/2004

35. Chỉ thị số 02/2005/CT-UBND ngày 03/03/2005

36. Chỉ thị số 03/2005/CT-UBND ngày 25/3/2005

37. Chỉ thị số 09/2005/CT-UBND ngày 09/11/2005

38. Chỉ thị số 23/2006/CT-UB ngày 11/10/2006

39. Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND ngày 24/3/2008

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2019.