Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Chính sách

Xem với cỡ chữAA

BỘ CÔNG THƯƠNG BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

(16:59 | 24/10/2019)

Ngày 19 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BCT về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành. Theo đó, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật các lĩnh vực sau:

1. Lĩnh vực quản lý thị trường: Quyết định số 1070QĐ/TM-QLTT; Quyết định số 441/2002/QĐ-BTM; Quyết định số 50/2008/QĐ-BCT; Thông tư số 34/2014/TT-BCT; Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV.

2. Lĩnh vực Công Thương địa phương: Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT; Thông tư số 17/2016/TT-BCT.

3. Lĩnh vực xúc tiến thương mại: Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC.

4. Lĩnh vực điện lực: Quyết định số 02/2007/QĐ-BCN.

5. Lĩnh vực sở giao dịch hàng hóa: Thông tư số 03/2009/TT-BCT.

6. Lĩnh vực kinh doanh khí: Thông tư số 11/2010/TT-BCT; Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

7. Lĩnh vực xuất nhập khẩu: Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC; Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC.

8. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy: Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN; Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN; Thông tư số 12/2011/TT-BCT.

9. Lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Thông tư số 06/2008/TT-BCT; Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN; Quyết định số 28/2006/QĐ-BCN; Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN.

10. Lĩnh vực an toàn thực phẩm: Thông tư số 57/2015/TT-BCT.

11. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu: Thông tư số 60/2014/TT-BCT.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2019.