Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Ứng dụng thương mại điện tử

Xem với cỡ chữAA

Sở Công Thương Kiên Giang triển khai chương trình đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử tỉnh Kiên Giang năm 2020

(15:40 | 17/03/2020)

Thực hiện Kế hoạch 180/KH-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Công Thương Kiên Giang ban hành kế hoạch phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương triển khai thực hiện chương trình tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động thương mại điện tử; hỗ trợ phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong thương mại điện tử; đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử; phát triển ứng dụng thương mại điện tử, đẩy mạnh xúc tiến thương mại thị trường ngoài nước.

Mục đích, yêu cầu nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, người dân về vai trò, lợi ích và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Phát triển thương mại điện tử theo tiềm năng, lợi thế của tỉnh gắn liền với việc ứng dụng và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để phát triển thương mại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh, thực hiện tốt công tác quảng bá, giới thiệu và tìm kiếm thị trường cho hàng hóa, sản phẩm của các doanh nghiệp tỉnh nhà trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Việc đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử nhằm kết nối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị, đảm bảo ổn định thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu, giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế và thị trường nội địa; tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các danh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh phát triển.

Kế hoạch đề ra 04 nội dung cụ thể sau:

(1) Tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động thương mại điện tử: Nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật về thương mại điện tử (Thanh tra, Quản lý thị trường, Công an, Viện kiểm soát, a án) tại các địa phương thông qua việc thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thương mại điện tử, trang bị các phương tiện hiện đại để hỗ trợ việc theo dõi, giám sát, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm các hoạt động thương mại điện tử trên môi trường trực tuyến.

(2) Hỗ trợ phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong thương mại điện tử: Khuyến khích các hợp tác xã, tổ chức, cá nhân chưa có hoặc đã có website đang hoạt động; các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực, cấp quốc gia, khởi nghiệp bằng các mô hình kinh doanh thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến để quảng bá giới thiệu sản phẩm, thiết lập cơ hội hợp tác kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm trên môi trường trực tuyến....Hàng năm, hỗ trợ xây dựng và nâng cấp 05 website TMĐT cho các tổ chức, cá nhân, cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực, cấp quốc gia.

(3) Đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử: Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho cán bộ quản lý và các doanh nghiệp, hợp tác xã... về TMĐT theo các chủ đề chuyên sâu, phù hợp với địa phương và lĩnh vực kinh doanh.

(4) Phát triển ứng dụng thương mại điện tử, đẩy mạnh xúc tiến thương mại thị trường ngoài nước: Tập trung đẩy mạnh ứng dụng TMTĐ đối với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, mở rộng quy mô xuất khẩu. Cung cấp thông tin về tiềm năng xuất khẩu của tỉnh và danh bạ doanh nghiệp xuất khẩu trên cổng thông tin xuất khẩu Việt Nam (VNEX)./.