Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Hoạt động ngành

Xem với cỡ chữAA

Sở Công Thương Kiên Giang triển khai chương trình đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:33 | 17/03/2020)

Thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016- 2020 và Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện các chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Công Thương Kiên Giang ban hành kế hoạch chủ trì triển khai các chương trình tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3”; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng hệ thống Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; hỗ trợ Doanh nghiệp vì người tiêu dùng nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang như sau:

Mục đích, yêu cầu nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế. Nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Kế hoạch đề ra 05 nội dung cụ thể sau:

(1) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3”: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động như: Truyền thông trên các phương tiện truyền hình, truyền thanh, báo điện tử, trên các trang website của tỉnh, ngành và bản tin địa phương; tờ rơi; treo băng rôn, khẩu hiệu và các hình thức khác.

(2) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền li người tiêu dùng: Tổ chức hội nghị tọa đàm với chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử” và tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, đối tượng làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2020. Cử cán bộ, công chức, cán bộ Hội làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đi tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do các Bộ, ngành, Trung ương tổ chức.

 

(3) Xây dựng hệ thống Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh: Xây dựng tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh và kết nối với Tổng đài của Bộ Công Thương để tạo thành một hệ thống Tổng đài thống nhất trên toàn quốc.

(4) Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng: Xây dựng cơ chế phối hợp và hỗ trợ giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đồng thời cần đảm bảo tuân thủ các quy định, quy chế về chế độ kiểm tra. Hỗ trợ tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng độc lập khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để cảnh báo cho người tiêu dùng.

(5) Hỗ trợ Doanh nghiệp vì người tiêu dùng: Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng quy trình, tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng; chú trọng phát triển thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn, khuyến khích các Doanh nghiệp tổ chức các hoạt động khuyến mại, tri ân khách hàng theo đúng quy định pháp luật; Xây dựng và phát hành các tài liệu hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của Chương trình và các ấn phẩm, tờ rơi về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khác theo chính sách của doanh nghiệp./.