Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Hoạt động khuyến công

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tập huấn khuyến công năm 2019 tại Thành phố Hà Tiên

(10:54 | 16/09/2019)

Ngày 22-8, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở CôngThương) đã tổ chức lớp tập huấn về công tác khuyến công năm 2019, có 76 học viên làcác cơ sở công nghiệp nông thôn, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn TP Hà Tiên,huyện Giang Thành và Kiên Lương.

Tại lớp tập huấn, Trung tâm Khuyến công đã phổ biến đầy đủ các chính sách khuyến công gồm: Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết mộtsố nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kính phí khuyến công quốc gia; Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT; Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài Chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí Khuyến công và Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Kiên Giang, Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Hội nghị tập huấn chính sách Khuyến công tại Thành phố Hà Tiên

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

 

Từ những nội dung của lớp tập huấn, các cơ sở công nghiệp nông thôn hiểu rõ hơn về cơ chế, chính sách về công tác khuyến công hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước, từ đó giúp các đối tượng được thụ hưởng chính sách khuyến công xây dựng các đề án, dự án.

Đồng thời, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư các thiết bị tiên tiến, hiện đại, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất.