Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII

20/03/2017 | 00:00:00

Ngày 16-17/03/2017, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đồng chí Ngô Công Tước, Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Sở đến dự và chỉ đạo triển khai hội nghị cùng toàn thể 57 đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Công Thương tiếp thu.

Tại Hội nghị, đảng viên, công chức, viên chức Sở Công Thương đã nghe “ Những nội dung, cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cá Hồ Chí Minh” qua đĩa ghi hình do GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Học viện hành chính quốc gia trình bày; Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Sở triển khai các nội dung trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 04- NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 - NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới do.

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII

 Chương trình hành động số 18/Ctr/TU ngày 06/02/2017 của Tỉnh ủy và kế hoạch số 47-Kh/ĐUK ngày 28/02/2017 BTV Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình hành động số 19-Ctr/TU ngày 06/02/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Chương trình hành động số 20-Ctr/TU ngày 06/02/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06/NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 03/03/2017 của Tỉnh ủy và kế hoạch số 49-KH/ĐUK ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Chuyên đề toàn khóa “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các dự thảo kế hoạch của Sở Công Thương cụ thể hóa Nghị quyết 04-NQ/TW05-NQ/TW,06-NQ/TW; kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa “ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phóng cách Hồ Chí Minh”.
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII

Qua 2 ngày triển khai đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của Hội nghị này nhằm giúp cán bộ  đảng viên, công chức, viên chức của Sở Công Thương nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phóng cách Hồ Chí Minh; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, công việc cần triển khai thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Kết luận có hiệu quả trên cương vị, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của từng đơn vị, cá nhân.

Kết luận hội nghị Đồng chí Ngô Công tước – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở: Việc tổ chức thực hiện có kết quả các Nghị quyết, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) sẽ tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó sẽ góp phần  quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế- xã hội; nhiệm vụ then chốt xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội.

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII

Đồng thời Đồng chí Bí thư Ngô Công tước – Bí thư Đảng ủy chỉ đạo tất cả  đảng viên, quần chúng  cơ quan viết kế hoạch cá nhân về những vấn đề mới trong Nghị quyết, liên hệ thực tiễn của đơn vị và chức trách nhiệm vụ cá nhân.

Sơn Tùng

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018