Sở Công Thương hiện đại hóa cải cách hành chính

06/03/2018 | 00:00:00

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm công chức, viên chức, lao động trong ngành Công Thương thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch, thủ tục gọn nhẹ, nhanh chóng, chính xác, từng bước chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, hoạt động quản lý nhà nước của Ngành có hiệu lực, hiệu quả; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển các chỉ tiêu kinh tế - chính trị nhanh, bền vững. Góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, đáp ứng tốt sự hài lòng, sự tin tưởng của tổ chức, cá nhân đối với ngành Công Thương.

Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc Sở Ban hành chất lượng giai đoạn 2016-202, mục tiêu 2017; Xây dựng và triển khai thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch 2017.

Trong phát động thi đua 2017, Sở đã xác định thực hiện tốt chương trình CCHC là một trong những nội dung quan trọng đánh giá kết quả thực hiện của phong trào thi đua – khen thưởng. Hưởng ứng phong trào toàn dân học tập và làm theo Bác, Sở tiếp tục triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 trong công chức, viên chức, lao động về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Trong năm về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong đó: Thực hiện rà soát, cập nhật TTHC: Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở ở cấp Tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 3029/QĐ-UBND ngày 30/12/2016, QĐ số 294/QĐ-UBND, ngày 09/2/2017Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 là 148 TTHC, 17 lĩnh vực (cấp tỉnh: 17 lĩnh vực với 133 TTHC, cấp huyện: 04 lĩnh vực với 12 TTHC , cấp xã: 01 lĩnh vực với 03 TTHC). Rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC: Theo quy định tại 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC và quy chế phối hợp ở điểm a: Sở cũng đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-SCT, ngày 10/02/2017 về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Sở Công Thương 2017. Ban hành văn bản công khai tại tổ một cửa thực hiện rút ngắn 1/3 thời gian giải quyết TTHC so với quy định đối với 2/3 số TTHC của Sở. Kết quả thực hiện 618/626 hồ sơ đạt 98,7%.

Sở Công Thương hiện đại hóa cải cách hành chính

Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã tạo thuận lợi cho người dân tra cứu thông tin và giải quyết TTHC và Tiếp tục duy trì chất lượng hoạt động của Tổ một cửa trong việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đúng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Trong quá trình xử lý hồ sơ được thực hiện theo quy trình, từ khâu tiếp nhận đến khâu chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn và trình ký đều được giải quyết nhanh chóng, không tồn đọng. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trong kỳ báo cáo là 875/838 hồ sơ (còn 37 hồ sơ chưa đến hạn trả), ở 19 TTHC thuộc 09 lĩnh vực.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Trên cơ sở được UBND tỉnh tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, Sở đã ban hành Quyết định 381/QĐ-SCT, ngày 18/8/2016, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế Văn phòng, Thanh tra và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở gồm 08 phòng và 03 đơn vị trực thuộc (Chi cục Quản lý thị trường, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng); biên chế công chức hiện có 130/140 người (đăng ký tuyển dụng công chức 02 vị trí), số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập hiện có 14/18 người.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: Việc quản lý công chức, viên chức theo phân cấp thực hiện sắp xếp tổ chức cán bộ tương đối phù hợp với năng lực chuyên môn và ổn định lâu dài. Văn phòng sở chủ động tham mưu và phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện đầy đủ các quy định về công tác tổ chức, cán bộ theo hướng dẫn như tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, xét nâng lương. Trong kỳ báo cáo đơn vị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cho 03 trưởng phó phòng và tương đương, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc; ban hành quyết định nghỉ việc nghỉ hưu diện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP là 02 công chức; ban hành quyết định nghỉ hưu đúng tuổi cho 01 công chức, thông báo nghỉ hưu đúng tuổi cho 02 công chức; cho thôi việc theo nguyện vọng 03 công chức; đang đề nghị cấp có thẩm quyền cho 01 công chức nghỉ hưu theo diện tinh giản 108/CP; chuyển xếp ngạch lương tương đương từ chuyên viên (01.003) sang kiểm soát viên thị trường (21.189) cho 10 công chức đang trực tiếp làm công tác quản lý thị trường.

Để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới trên một số lĩnh vực chuyên môn, hàng năm Sở đều xây dựng kế hoạch đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ gắn với quy hoạch các chức danh lãnh đạo; xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017-2018 gửi BTC Tỉnh ủy và Sở Nội vụ. Tính đến thời điểm báo cáo, đơn vị đã cử công chức, viên chức tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho trên 80 lượt người ở các lớp: bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, chuyên viên; kiến thức an ninh quốc phòng đối tượng 3; cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; anh văn; tin học …

Về cải cách tài chính công: Quản lý tốt kinh phí tự chủ của Sở theo các quy định của Nhà nước hiện hành như: Nghị định 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 117/2013/NĐ-CP sửa đổi một số điều của NĐ 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 43/2006/NĐ-CP, ngày 24/4/2006 trong sở và các đơn vị trực thuộc (Trung tâm Khuyến công và TV PTCN, Chi cục QLTT, Ban Quản lý dự án) thường xuyên theo dõi, đảm bảo việc sử dụng kinh phí có hiệu quả, tiết kiệm; nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức trong quản lý và thực hiện chế độ tài chính của cơ quan theo đúng quy định của nhà nước. Điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, công khai tài chính.

Về hiện đại hóa hành chínhĐẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản đến, đi, trong năm 2017 triển khai thực hiện giải quyết một số TTHC; duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử của Sở, thường xuyên cập nhật tin, bài về hoạt động của ngành, đưa các TTHC được phê duyệt lên web để phát huy hơn nữa tính công khai. Sở đang duy trì sử dụng Trang Hồ sơ công việc (đề án 112), ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử của VNPT, sử dụng hộp thư công vụ sct@kiengiang.gov.vn để tiếp nhận văn bản đến; có trên 90% công chức, viên chức ứng dụng CNTT trong tra cứu thông tin, email trao đổi xử lý công việc. Bước đầu thực hiện việc gửi – nhận văn bản theo Công văn 444/UBND-HCTC của UBND tỉnh về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

 Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Đưa TTHC thuộc thẩm quyền của Sở lên trang thông tin điện tử tại sct.vnptkiengiang.vn, thực hiện nhận trực tuyến 29 thủ tục hành chính mức độ 3;4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg, ngày 09/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm tiếp nhận và xử lý 20 hồ sơ đạt 100%.

          Ngày 20/10/2017 Sở áp dụng việc tiếp nhận hồ sơ trên cổng thông tin trực tuyến tại địa chỉ: https://dvccaptinh.kiengiang.gov.vn/ theo hướng dẫn của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh; phối hợp với Bưu điện thực hiện dịch vụ giải quyết TTHC theo yêu cầu của người dân. 

Sơn Tùng

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018