Sở Công Thương Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính

06/03/2017 | 00:00:00

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm công chức, viên chức, lao động trong ngành Công Thương thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch, thủ tục gọn nhẹ, nhanh chóng, chính xác, từng bước chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, hoạt động quản lý nhà nước của Ngành có hiệu lực, hiệu quả; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển các chỉ tiêu kinh tế - chính trị nhanh, bền vững. Góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, đáp ứng tốt sự hài lòng, sự tin tưởng của tổ chức, cá nhân đối với ngành Công Thương.

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong năm 2016, ngay từ đầu năm 2017 Ban Giam đốc Sở chỉ đạo đề ra những nhiệm vụ trọng tâm là:

Cải cách thể chế: Thường xuyên rà soát văn bản QPPL thuộc thẩm quyền quản lý ngành để tham mưu, đề xuất phù hợp cho cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ theo đúng quy định. Trong thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, ban hành chính sách, mục tiêu chất lượng của Sở và điều chỉnh, sửa đổi bộ sổ tay chất lượng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (nếu có). Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, lao động chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC.Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết TTHC của Tổ tiếp nhận và trả kết quả, và các phòng chuyên môn có liên quan.

 Cải cách thủ tục hành chính:  Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang, Kế hoạch số 580/KH-SCT ngày 02/12/2016 Cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2017, Kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC; Ban chỉ đạo Iso của Sở, ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.  Kịp thời cập nhật, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, đảm bảo hồ sơ giải quyết theo các TTHC trong phạm vi hệ thống ISO được thực hiện theo phương châm “Công khai – Đúng hẹn – Đúng luật”. Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi Thủ tục hành chính của Sở.

Cải cách tổ chức bộ máy: Thực hiện Quyết định 381/QĐ-SCT, ngày 18/8/2016 của Sở về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế Văn phòng, Thanh tra và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.  Lãnh đạo CC, VC, LĐ chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan nhất là giờ giấc làm việc, giao tiếp, ứng xử, phục vụ nhân dân khi thực hiện công vụ.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: Tiếp tục củng cố, bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn chức danh và phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, năng lực sở trường công tác theo đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện tốt việc kê khai tài sản theo Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, và việc công khai bản kê khai; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thực hiện việc chuyển đổi vị trí một số chức danh công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến toàn thể công chức, viên chức, lao động trong ngành. Xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp có đối tượng vi phạm kỷ luật, làm mất uy tín với nhân dân.
Sở Công Thương Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính

Cải cách tài chính công: Quản lý tốt kinh phí tự chủ của Sở theo các quy định của Nhà nước hiện hành (như: Nghị định 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 117/2013/NĐ-CP sửa đổi một số điều của NĐ 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 43/2006/NĐ-CP …)  thường xuyên theo dõi, đảm bảo việc sử dụng kinh phí có hiệu quả, tiết kiệm; nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức trong quản lý và thực hiện chế độ tài chính của cơ quan theo đúng quy định của nhà nước. Điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, công khai tài chính.

Hiện đại hóa hành chính: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản đến, đi, trong năm 2017 triển khai thực hiện giải quyết một số TTHC; duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử của Sở, thường xuyên cập nhật tin, bài về hoạt động của ngành, đưa các TTHC được phê duyệt lên web để phát huy hơn nữa tính công khai. Nâng tỷ lệ công chức, viên chức sử dụng tin học trong công việc lên 95%. Tiếp tục xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của ngành.

Sơn Tùng

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018