Sở Công Thương công bố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030

29/05/2018 | 00:00:00

Ngày 17/5, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị công bố quyết định 604/QĐ- UBND, ngày 16-3-2018 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến 2030 và Quyết định 03/2018/QĐ-UBND, ngày 6-4-2018 của UBND tỉnh ban hành về hình thức và mức hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định 604/QĐ-UBND của UBND tỉnh nêu rõ về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp thông qua 4 nội dung, trong đó có định hướng phát triển theo các tiểu vùng lãnh thổ: Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên định hướng phát triển công nghiệp khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí phục vụ các ngành nông và ngư nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến tinh nông - thủy sản theo hướng xuất khẩu, sản xuất điện đồng phát; Tiểu vùng Tây Sông Hậu  định hướng phát triển chế biến nông - thủy sản, ưu tiên thu hút công nghiệp sử dụng nhiều lao động; Tiểu vùng U Minh Thượng định hướng phát triển công nghiệp phục vụ nghề cá, công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, ưu tiên phát triển công nghiệp sử dụng nhiều lao động  và các dự án điện khí và điện áp thấp; Tiểu vùng hải đảo định hướng ưu tiên phát triển công nghiệp gắn với kinh tế biển và du lịch, trọng tâm là công nghiệp chế biến hải sản và tương lai xa là ngành nghề hỗ trợ (hậu cần) ngành dầu khí.
Đặc biệt, Quyết định 604/QĐ-UBND của UBND tỉnh nêu rõ quy hoạch phát triển một số nhóm ngành công nghiệp chủ yếu như: Khai thác khoáng sản; chế biến nông - thủy sản, diệt may - da giày, chế biến lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, ngành công nghiệp điện, nước và môi trường và các ngành lĩnh vực công nghiệp khác; quy hoạch về phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; nhu cầu vốn đầu tư và lao động công nghiệp, gắn với 10 nội dung giải pháp cụ thể: Huy động vốn đầu tư, Quản lý nhà nước về hoạt động công nghiệp, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; về khoa học công nghệ, phát triển tài nguyên, nguyên liệu cho công nghiệp; phát triển thị trường, bảo vê môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; liên kế và phát triển bền vững, tái cấu trúc phát triển công nghiệp, các chính sách chủ yếu.

Sở Công Thương công bố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030

Quyết định 604/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 1853/QĐ-UBND, ngày 13-11-2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2006-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Song song đó, Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ban hành hình thức và mức hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo quy định mức hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh như sau: Quy định rõ hình thức và mức hỗ trợ kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài tỉnh; xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống về quản lý chất lượng sản phẩm, quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất. Hỗ trợ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất linh kiện, phụ tùng, và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ.

Sơn Tùng
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018