Chào mừng ngày pháp luật Việt Nam Sở Công Thương tổ chức triển khai một số văn bản mới

02/11/2017 | 00:00:00

Ngày 27/10/2017, Sở Công Thương tổ chức triển khai một số văn bản mới trong các Luật đã ban hành cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở tiếp thu. Tại Hội nghị, công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương đã nghe các nội dung: Những điểm mới trong Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Bảo hiểm xã hội về chế độ hưu trí; Một số điểm mới của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Một số điểm mới của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Qua một buổi triển khai đã phố biến cơ bản những quy định mới ban về hành các nội dung được quan tâm nhằm giúp công chức, viên chức của Sở Công Thương nắm vững nội dung mới đã được thay thế, sửa đổi, bổ sung, trong đó:

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016 đã bổ sung 11 điểm mới như sau: Thứ nhất, về khái niệm quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật; Thứ hai, về thẩm quyền, hình thức văn bản QPPL; Thứ ba, về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Thứ tư, bảo đảm quyền sáng kiến lập pháp của Đại biểu Quốc hội; Thứ năm, về quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thứ sáu, về xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; Thứ bảy, về văn bản quy định chi tiết; Thứ tám, về các điều kiện bảo đảm cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thứ chín, về những hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL; Thứ mười, về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL; Thứ mười một, về mở rộng dân chủ, tăng cường tính công khai, minh bạch trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL.

Chào mừng ngày pháp luật Việt Nam Sở Công Thương tổ chức triển khai một số văn bản mới

          Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định điểm mới về: Chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Luật) về lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá tác động của chính sách; soạn thảo, thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, trừ văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước; Công báo và niêm yết văn bản quy phạm pháp luật; dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm nguồn lực xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tập trung phổ biến nội dung rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, về việc lập, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn: Để bảo đảm sự chủ động của các cơ quan, đơn vị chuyên môn trong việc tham mưu lập, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lập, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát văn bản của bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình (Nghị định số 16/2013/NĐ-CP giao cho Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện)...

Luật Bảo hiểm xã hội về chế độ hưu trí có những điểm mới như: Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần quy định tại Điều 62 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau: Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu; Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu; Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu; Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu; Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu; Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu; Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian...

 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng có nhiều điểm mới như: Bổ sung đối tượng áp dụng là gia đình (Điều 2); Bổ sung, làm rõ nguyên tắc khen thưởng (Điều 3), cụ thể: Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước; Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian (Nghị định 65 giảm 03 năm) so với quy định chung; Làm rõ hình thức, nội dung và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai tổ chức phong trào thi đua (PTTĐ): Làm rõ hình thức tổ chức thi đua (Điều 4) gồm có 2 hình thức tổ chức thi đua là thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt (chuyên đề); Bổ sung làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai tổ chức PTTĐ (Điều 6), đó là: Phát hiện, lựa chọn đối tượng có thành tích để khen theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng và tạo điều kiện để tập thể, cá nhân được khen cấp Nhà nước báo cáo, phổ biến kinh nghiệm; Làm rõ trách nhiệm của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng (Điều 7), sửa đổi như sau: Hội đồng TĐKT Trung ương (Nghị định 42 quy định Ban TĐKT Trung ương) có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tổ chức phát động và chỉ đạo PTTĐ trong phạm vi toàn quốc...

Một số điểm mới của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính có điểm mới như: Theo đó, Nghị định đã bổ sung quy định về các tiêu chí xác định đối tượng vi phạm hành chính là tổ chức. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện: Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật; hành vi vi phạm hành chính do người đại diện, người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của tổ chức và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải được quy định cụ thể tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước...

Sơn Tùng
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018