Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015

06/02/2018 | 00:00:00

Để triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (Bộ luật Hình sự năm 2015) và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội, ngày 23/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 85/UBND-NCPC về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

          - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 tại các sở, ngành, địa phương với nội dung, hình thức phù hợp, chú trọng các nội dung mới của Bộ luật hình sự năm 2015.

Các đơn vị trực tiếp thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 tổ chức triển khai, tập huấn chuyên sâu cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan, tổ chức mình.

          - Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình, trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, …

          - Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực phối hợp phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự năm 2015.

          - Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các công tác theo Công văn này và Kế hoạch số 159/KH-UBND./.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018