51 biểu mẫu dùng trong xử lý VPHC của Quản lý thị trường

15/05/2018 | 00:00:00

Vừa qua, ngày 02 tháng 5 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung 51 mẫu ấn chỉ được sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường, như sau:

- Đối với các mẫu ấn chỉ in sẵn sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính gồm có 15 mẫu quyết định, 15 mẫu biên bản và 2 biểu mẫu dùng chung được ban hành kèm theo phụ lục 1 của Thông tư.

- Đối với mẫu ấn chỉ tự in sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường gồm có 14 mẫu quyết định, 5 mẫu biên bản được ban hành kèm theo phụ lục 2 của Thông tư.

Thông tư 08/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/5/2018, thay thế Thông tư 13/2015/TT-BCT và bãi bỏ Điều 11 Thông tư 18/2016/TT-BCT.

  • Hưởng ứng giờ trái đất 2018
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018