Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

09/04/2018 | 00:00:00

Công văn: 428_UBND-NCPC.pdf
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018