Thông báo V/v thay đổi đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai báo hóa chất

05/09/2017 | 00:00:00

Thông báo: 7957-BCT-VP.pdf
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018