Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Sở Công Thương Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo

22/11/2017 | 00:00:00

Kế hoạch: 424-KH-SCT.pdf
  • Hưởng ứng giờ trái đất 2017
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến 1
  • đăng ký hồ sơ thương nhân
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Quảng cáo phải 1
  • Quảng cáp phải 2