Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

18/06/2014 | 00:00:00

THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên
trong Ban Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

-----------


 • I- Giám đốc Sở: Huỳnh Văn Gành
  Lãnh đạo, điều hành chung công tác của Ban giám đốc Sở; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp luật toàn bộ hoạt động của Sở và chỉ đạo trực tiếp một số công việc như sau:
  1. Công tác tổ chức, cán bộ; công tác thanh tra; tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo; công tác xây dựng cơ bản trong ngành; công tác tài chính;
  2. Xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, đề án, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển ngành;
  3. Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác của Sở; chủ trì các cuộc họp của lãnh đạo Sở, các cuộc họp quan trọng và họp sơ, tổng kết của Sở;
  4. Chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển ngành theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Công Thương;
  5. Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị, văn bản quản lý nhà nước về hoạt động của ngành;
  6. Kiểm tra lại các văn bản của Sở tham mưu, đề xuất với cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách;
  7. Trực tiếp chỉ đạo về công thương các huyện:
  Thành phố Rạch Giá, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và huyện Vĩnh Thuận.
  8. Cán bộ giúp việc Giám đốc Sở chỉ đạo các huyện:
  - Đ/c Lê Công Trọng, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính.
  - Đ/c Lê Thanh Hải, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  - Đ/c Nguyễn Thành Công, Chánh Thanh tra Sở.
  9. Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở:
  - Phòng Kế hoạch - Tài chính;
  - Thanh tra Sở;
  - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
  - Văn Phòng Sở;
  - Phòng Pháp chế;
  10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

 • II. Phó Giám đốc Sở: Lâm Thanh Hùng
  Trực tiếp phụ trách lĩnh vực kỹ thuật an toàn môi trường, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Cụ thể như sau:
  1. Cơ khí và luyện kim;
  2. Điện lực và năng lượng;
  3. Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn;
  4. Công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng);
  5. Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; quản lý các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
  6. Phát triển cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;
  7. Công tác phòng chống lụt bão, thiên tai;
  8. Công tác bảo vệ môi trường;
  9. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp tư liệu về công nghiệp và thương mại theo quy định của pháp luật;
  10. Chỉ đạo thực hiện Chương trình điện khí hóa nông thôn;
  6. Kiểm tra lại các văn bản của Sở tham mưu, đề xuất với cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách;
  11. Trực tiếp chỉ đạo công tác công thương các huyện:
  Châu Thành, Giồng Riềng, Tân Hiệp và huyện Gò Quao;
  12. Cán bộ giúp Phó Giám đốc Sở chỉ đạo các huyện:
  - Trương Văn Cuội, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp;
  - Nguyễn Cao Sơn, Phó phòng Quản lý Điện năng;
  - La Thiếu Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn môi trường;
  14. Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở:
  - Phòng Quản lý Điện năng;
  - Phòng Quản lý Công nghiệp;
  - Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường;
  15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám đốc Sở giao.

 • III. Phó Giám đốc Sở: Lương Quốc Bình
  Trực tiếp chỉ đạo: Lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu và hợp tác kinh tế quốc tế, công tác Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp và lĩnh vực tiêu dùng. Cụ thể là:
  1. Về thương mại.
  a) Thương mại nội địa:
  - Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;
  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hoá, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;
  - Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống đối với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại...); 
  - Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.
  - Cấp C/O; cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
  b) Về thương mại biên giới:
  - Tổ chức thực hiện các chính sách phát triển thương mại biên giới, bao gồm: buôn bán chính ngạch, buôn bán tiểu ngạch và buôn bán qua biên giới của thương nhân trên địa bàn;
  - Phối hợp cơ quan có liên quan tổng hợp tình hình hoạt động các khu kinh tế cửa khẩu; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, biện pháp đẩy mạnh thương mại biên giới cho phù hợp với thực tế trên địa bàn.
  c) Về thương mại điện tử:
  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;
  - Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn.
  - Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;
  - Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân. 
  2. Về xuất nhập khẩu:
  - Tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh;
  - Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Theo dõi tình hình xuất, nhập khẩu, quản lý doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trên bàn tỉnh.
  3. Về hội nhập kinh tế quốc tế:
  - Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;
  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế của địa phương.
  - Giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực công thương ở địa phương theo quy định của pháp luật.
  - Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương giao.
  4. Công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp;
  5. Kiểm tra lại các văn bản của Sở tham mưu, đề xuất với cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách;
  6. Theo dõi, chỉ đạo công tác công thương tại các địa bàn huyện:
  Kiên Hải, Hòn Đất và huyện Kiên Lương.
  7. Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở:
  - Phòng Xuất nhập khẩu và hợp tác kinh tế quốc tế;
  - Phòng Quản lý thương mại.
  - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.
  8. Cán bộ  giúp việc:
  - Đ/c Ngô Quang Bình, Trưởng phòng quản lý Xuất nhập khẩu và hợp tác kinh tế quốc tế.
  - Đ/c Lâm Huỳnh Nhân, Trưởng phòng quản lý Thương mại.
  - Cao Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.
  9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám đốc Sở giao.

 • IV. Phó Giám đốc Sở, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh: Lê Khánh Hưng
  Trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Chi cục quản lý thị trường. Cụ thể như sau:
  1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh theo quy định của pháp luật;
  2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
  3. Tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực công thương của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh; xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền.
  4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ; chống các hành vi đầu cơ, lũng đoạn thị trường, gian lận thương mại của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh;
  5. Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
  6. Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 389/KG.
  7. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, đề bạt bổ nhiệm cán bộ, công chức, lao động thuộc Chi cục quản lý thị trường theo phân cấp.
   8. Kiểm tra lại các văn bản của Sở tham mưu, đề xuất với cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách;
  9. Theo dõi, chỉ đạo công tác công thương tại các địa bàn huyện:
  Huyện Giang Thành, thị xã Hà Tiên và huyện Phú Quốc.
  10. Cán bộ giúp Phó Giám đốc Sở chỉ đạo các huyện:
  - Đ/c Nguyễn Quốc Thơ, Phó Chi cục Trưởng chi cục QLTT;
  - Đ/c Nguyễn Trung Tiến, Phó Chi cục Trưởng chi cục QLTT.
  11. Trực tiếp chỉ đạo Chi cục QLTT .
 • 12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở giao./.
 • An toan thực phẩm
 • He thong cong xuat nhap khau
 • Lịch làm việc
 • Trang điều hành nội bộ
 • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

 • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018