THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 23/11/2016 đến ngày 30/11/2016)

16/11/2016 | 00:00:00

Thứ Tư, ngày 23 tháng 11:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp Hội đồng sáng kiến.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp Hội đồng sáng kiến.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp Hội đồng sáng kiến.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Họp Hội đồng sáng kiến.

Thứ Năm, ngày 24 tháng 11:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc thông qua nội dung tổng kết công tác Đảng và Chính quyền năm 2016 (phòng KH - TC - TH và Văn phòng chuẩn bị nội dung).

Chiều: Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc thông qua nội dung tổng kết công tác Đảng và Chính quyền năm 2016.

Chiều: Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp Đảng ủy - Ban Giám đốc thông qua nội dung tổng kết công tác Đảng và Chính quyền năm 2016.

Chiều: Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Họp kết nối cung cầu tại TP. Hồ Chí Minh.

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 11:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Đi công tác xã đảo Lại Sơn, Kiên Hải nghiệm thu đóng điện.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Họp tại Hà Nội.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Họp kết nối cung cầu tại TP. Hồ Chí Minh.

Thứ bảy, chủ nhật,  ngày 26, 27 tháng 11: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 28 tháng 11:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Họp Ban chấp hành Đảng ủy kiểm điểm công tác 2016 của Ban chấp hành và Ban giám đốc.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Họp Ban chấp hành Đảng ủy kiểm điểm công tác 2016 của Ban chấp hành và Ban giám đốc.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Họp Ban chấp hành Đảng ủy kiểm điểm công tác 2016 của Ban chấp hành và Ban giám đốc.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Họp Ban chấp hành Đảng ủy kiểm điểm công tác 2016 của Ban chấp hành và Ban giám đốc.

Thứ Ba, ngày 29 tháng 11:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Dự họp tổng kết công tác Đảng 2016 và Kế hoạch 2017.

Chiều: Dự họp tổng kết ngành Công Thương năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Dự họp tổng kết công tác Đảng 2016 và Kế hoạch 2017.

Chiều: Dự họp tổng kết ngành Công Thương năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Dự họp tổng kết công tác Đảng 2016 và Kế hoạch 2017.

Chiều: Dự họp tổng kết ngành Công Thương năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Dự họp tổng kết công tác Đảng 2016 và Kế hoạch 2017.

Chiều: Dự họp tổng kết ngành Công Thương năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

Thứ Tư, ngày 30 tháng 11:

  - GĐ Huỳnh Văn Gành: Sáng: Chuẩn bị nội dung bàn giao Giám đốc mới vào ngày 01/12/2016.

Chiều: Họp Chi bộ.

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: Chuẩn bị nội dung bàn giao Giám đốc mới vào ngày 01/12/2016.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: Chuẩn bị nội dung bàn giao Giám đốc mới vào ngày 01/12/2016.

  - PGĐ Lương Quốc Bình: Sáng: Chuẩn bị nội dung bàn giao Giám đốc mới vào ngày 01/12/2016.

* Những buổi và ngày không liệt kê trong lịch làm việc này: Ban GĐ xử lý công việc tại cơ quan ./.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018