THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 08/4/2017 đến ngày 14/4/2017)

08/04/2017 | 00:00:00

Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 08, 09 tháng 4: Nghỉ

Thứ Hai, ngày 10 tháng 4:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 07:30 Tham gia Đoàn của CT tỉnh làm việc tại Hòn Đẩt.

Chiều: 13:30 Tham gia Đoàn của CT tỉnh làm việc tại Kiên Lương.

Thứ Ba, ngày 11 tháng 4:

  - GĐ Ngô Công Tước: 07:00 Khảo sát quy hoạch phát triển du lịch huyện Kiên Hải đến hết ngày 12/4.

- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 07:30 Dự họp tại UBND tỉnh về triển khai văn bản qui định bí mật nhà nước tại HTA UBND tỉnh.

Chiều: 14:00 Họp Tổ Thẩm định đề án khuyến công tại Phòng họp số 2 SCT.

Thứ Tư, ngày 12 tháng 4:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 08:00 Đối thoại Doanh nghiệp tại Hội trường A, Văn phòng UBND tỉnh.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08:00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam tại tại Hội trường B, Văn phòng UBND tỉnh

Thứ Năm, ngày 13 tháng 4:

- PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 07:30 Họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư vốn NSNN tại Sở Kế hoạch và đầu tư.

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 4:

  - PGĐ Lê Thị Nhứt: Sáng: 07:30 Họp Đoàn ĐBQH góp ý Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa tại VP Đoàn ĐBQH.

  - PGĐ Lâm Thanh Hùng: Sáng: 08:00 Họp thông qua quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030 tại Hội trường B, Văn phòng UBND tỉnh.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018