BAN GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG


Ông: Ngô Công Tước.    Chức vụ: Giám đốc Sở

Điện thoại: 0913.769677
Email:

Ban lãnh đạo

Bà: Lê Thị Nhứt.   Chức vụ: Phó giám đốc Sở

Điện thoại: 0918.123.294
Email: 


Ông: Lâm Huỳnh Nhân.      Chức vụ: Phó giám đốc Sở

Điện thoại: 0918.267.899

Email:

Ban lãnh đạo

Ông: Lê Khánh Hưng.      Chức vụ: Phó Giám đốc Sở, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường.

Điện thoại: 0913.99.33.51  • An toan thực phẩm