BAN GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG


Ông: Ngô Công Tước.    Chức vụ: Giám đốc Sở

Điện thoại: 0913.769677

Ban lãnh đạo

Bà: Lê Thị Nhứt.   Chức vụ: Phó giám đốc Sở

Điện thoại: 0918.123.294

Ban lãnh đạo

Ông: Lâm Thanh Hùng.      Chức vụ: Phó giám đốc Sở

Điện thoại: 0913.64.37.74

Email:

Ban lãnh đạo

Ông: Lê Khánh Hưng.      Chức vụ: Phó Giám đốc Sở, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường.

Điện thoại: 0913.99.33.51VỀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN 
TRONG BAN GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG KIÊN GIANG


I. GIÁM ĐỐC 

Lãnh đạo, điều hành chung các hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp luật toàn bộ hoạt động của Sở và chỉ đạo trực tiếp một số công việc như sau:

1. Công tác tổ chức, cán bộ; công tác thanh tra; tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo; công tác xây dựng cơ bản trong ngành; công tác tài chính.

2. Chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, đề án, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển của ngành.

3. Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác của Sở; chủ trì các cuộc họp của lãnh đạo Sở, tổng kết hàng năm của Sở.

4. Chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển ngành theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

5. Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị, văn bản quản lý nhà nước về hoạt động của ngành.

6. Chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành chính và Cổng thông tin điện tử của Sở.

7. Trực tiếp chỉ đạo về công thương các huyện:

- Thành phố Rạch Giá

- Huyện An Biên

- Huyện Kiên Hải

8. Cán bộ giúp việc Giám đốc Sở chỉ đạo các huyện:

- Đ/c Lê Công Trọng, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính.

- Đ/c Lê Thanh Hải, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Đ/c Nguyễn Thành Công, Chánh Thanh tra Sở.

9. Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Thanh tra Sở

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Văn Phòng Sở

10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh phân công.

II. PHÓ GIÁM ĐỐC LÊ THỊ NHỨT.

Phụ trách công tác xuất, nhập khẩu và hợp tác kinh tế quốc tế; thương mại biên giới, an toàn thực phẩm và công tác Pháp chế của ngành công thương. Cụ thể là:

1. Về xuất nhập khẩu:

- Tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở và Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước và chỉ đạo lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi cấp C/O; cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

2. Về hội nhập kinh tế quốc tế:

- Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế của địa phương.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Về thương mại biên giới:

- Tổ chức thực hiện các chính sách phát triển thương mại biên giới, bao gồm: Xuất, nhập khẩu buôn bán chính ngạch, tiểu ngạch của thương nhân trên địa bàn.

- Phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế và các cơ quan có liên quan tổng hợp tình hình hoạt động các khu kinh tế cửa khẩu; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, biện pháp đẩy mạnh thương mại biên giới cho phù hợp với thực tế trên địa bàn.

4. Về an toàn thực phẩm:

- Chỉ đạo quản lý nhà nước, hướng dẫn, kiểm tra về an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến khi đưa vào lưu thông.

5. Phụ trách công tác pháp chế của ngành Công Thương.

6. Được Giám đốc Sở ủy quyền ký duyệt thanh toán các khoản thu, chi tài chính của Sở; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về ký duyệt thanh toán các khoản thu, chi tài chính của Sở.

7. Trực tiếp chỉ đạo về công thương các huyện:

- Huyện Giang Thành

- Thị xã Hà Tiên

8. Cán bộ giúp việc Phó Giám đốc Sở chỉ đạo các huyện:

- Đ/c Ngô Quang Bình, Trưởng phòng quản lý xuất, nhập khẩu và hợp tác kinh tế quốc tế.

- Đ/c Bùi Văn Dương, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn môi trường.

- Đ/c Lê Thế Như, Trưởng phòng Pháp chế.

9. Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở:

- Phòng quản lý xuất, nhập khẩu và hợp tác kinh tế quốc tế.

- Phòng Pháp chế.

- Chỉ đạo bộ phận quản lý về an toàn thực phẩm của phòng Kỹ thuật – an toàn môi trường.

10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương phân công.

III. PHÓ GIÁM ĐỐC LÂM THANH HÙNG.

Phụ trách lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, quản lý điện năng và an toàn kỹ thuật-môi trường. Cụ thể như sau:

1. Điện lực và năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn.

- Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành điện lực theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện Chương trình điện khí hóa nông thôn; thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

2. Về an toàn kỹ thuật - môi trường.

- Quản lý công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn; tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quy định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất chiết nạp khí gas hóa lỏng và các loại máy.

3. Công tác phòng chống lụt bão, thiên tai; thành viên Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của tỉnh.

4. Về quản lý sản xuất công nghiệp.

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển sản xuất công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; quản lý các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong công nghiệp thuộc sự quản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp; theo dõi cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy trong sản xuất công nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp tư liệu về công nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Phát triển cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương); là thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn sau khi được phê duyệt.

6. Quản lý nhà nước về phân bón vô cơ.

7. Trực tiếp chỉ đạo về công thương các huyện:

- Huyện Tân Hiệp

- Huyện Châu Thành

- Huyện Giồng Riềng

- Huyện Gò Quao

8.​ Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở:

- Phòng Quản lý Điện năng

- Phòng Quản lý Công nghiệp

- Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường.

9. Cán bộ giúp Phó Giám đốc Sở chỉ đạo các huyện:

- Đ/c Trương Văn Cuội, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp.

- Đ/c Nguyễn Cao Sơn, Trưởng phòng quản lý Điện năng.

- Đ/c La Thiếu Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn môi trường.

10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám đốc Sở phân công.

IV. PHÓ GIÁM ĐỐC 

Trực tiếp chỉ đạo: Lĩnh vực thương mại, công tác Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Cụ thể là:

1. Về thương mại nội địa:

- Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hoá, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống đối với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại...).

- Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.

- Quản lý nhà nước về hàng hóa dịch vụ hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện (xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá), quản lý cạnh tranh, chống độc quyền.

- Phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ thương mại cho thương nhân.

2. Về thương mại điện tử:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn.

3. Về xúc tiến thương mại:

- Phối hợp tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân.

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phối hợp theo dõi chỉ đạo hoạt động của Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

5. Công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp.

6. Trực tiếp chỉ đạo về công thương các huyện:

- Huyện An Minh

- Huyện Vĩnh Thuận

- Huyện U Minh Thượng

7. Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở:

- Phòng Quản lý thương mại

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

8. Cán bộ  giúp việc:

- Đ/c Lâm Huỳnh Nhân, Trưởng phòng quản lý Thương mại.

- Đ/c Cao Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám đốc Sở phân công.

V. PHÓ GIÁM ĐỐC, CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG LÊ KHÁNH HƯNG.

Trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Chi cục quản lý thị trường. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực công thương của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh; xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ; chống các hành vi đầu cơ, lũng đoạn thị trường, gian lận thương mại của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

5. Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6. Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 389/KG.

7. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, đề bạt bổ nhiệm cán bộ, công chức, lao động thuộc Chi cục quản lý thị trường theo phân cấp.

 8. Kiểm tra lại các văn bản của Sở tham mưu, đề xuất với cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách.

9. Trực tiếp chỉ đạo về công thương các huyện:

- Huyện Kiên Lương

- Huyện Hòn Đất

- Huyện Phú Quốc.

10. Cán bộ giúp Phó Giám đốc Sở chỉ đạo các huyện:

- Đ/c Nguyễn Quốc Thơ, Phó Chi cục Trưởng chi cục QLTT.

- Đ/c Nguyễn Trung Tiến, Phó Chi cục Trưởng chi cục QLTT.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc phân công.  • Hưởng ứng giờ trái đất 2017