Từ khóaTìm theo
Đơn vị ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Từ
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Số / Ký hiệuNgày ban hànhTên văn bản
9/15/2017
Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
9/15/2017
Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
9/13/2017
Kế hoạch về việc Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2017 của ngành Công Thương
8/28/2017
Nghị định số 33/2002/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
8/28/2017
THÔNG TƯ 33/2015/TT-BCA HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 33/2002/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN BAN HÀNH
8/28/2017
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006
8/28/2017
LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
8/28/2017
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
8/28/2017
Luật trẻ em 2016
8/28/2017
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016
8/28/2017
Luật Đấu giá tài sản 2016
8/28/2017
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
8/28/2017
QUYẾT ĐỊNH 489/QĐ-UBND NĂM 2017 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, BÌNH XÉT THI ĐUA VÀ CHIA CỤM, KHỐI THI ĐUA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
8/28/2017
LUẬT DOANH NGHIỆP
8/28/2017
LUẬT ĐẦU TƯ
8/14/2017
Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
8/1/2017
Kế hoạch thực hiện KL số 10-KL/TW của Bộ CT khóa XII v/v tiếp tục thực hiện NQ TW3, khóa 10 về công tác phòng chống tham nhũng
8/1/2017
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra giám sát 2017 của Đảng ủy Sở
8/1/2017
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác TĐKT 2017
8/1/2017
Kế hoạch tổ chức thực hiện chuyên đề 2017 thực hiện CT 05 của Bộ chính trị khóa XII