Từ khóaTìm theo
Đơn vị ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Từ
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Số / Ký hiệuNgày ban hànhTên văn bản
8/28/2017
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006
8/28/2017
LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
8/28/2017
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
8/28/2017
Luật trẻ em 2016
8/28/2017
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016
8/28/2017
Luật Đấu giá tài sản 2016
8/28/2017
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
8/28/2017
QUYẾT ĐỊNH 489/QĐ-UBND NĂM 2017 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, BÌNH XÉT THI ĐUA VÀ CHIA CỤM, KHỐI THI ĐUA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
8/28/2017
LUẬT DOANH NGHIỆP
8/28/2017
LUẬT ĐẦU TƯ
8/14/2017
Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
8/1/2017
Kế hoạch thực hiện KL số 10-KL/TW của Bộ CT khóa XII v/v tiếp tục thực hiện NQ TW3, khóa 10 về công tác phòng chống tham nhũng
8/1/2017
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra giám sát 2017 của Đảng ủy Sở
8/1/2017
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác TĐKT 2017
8/1/2017
Kế hoạch tổ chức thực hiện chuyên đề 2017 thực hiện CT 05 của Bộ chính trị khóa XII
8/1/2017
Báo cáo tổng kết thực hiện CT số 10 của Ban bt về nâng cao chất lượng SH đảng bộ và hướng dẫn số 09 của BTC TW về nội dung sinh hoạt Đảng bộ
8/1/2017
Kế hoạch v/v đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020
8/1/2017
Kế hoạch thực hiện Kh 17 của UB tỉnh về thực hiện KL 120 của Bộ CT
8/1/2017
Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tỉnh 2017
8/1/2017
Kế hoạch triển khai " Tháng hành động vì ATTP" 2017