Từ khóaTìm theo
Đơn vị ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Từ
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Số / Ký hiệuNgày ban hànhTên văn bản
5/25/2018
Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030.
5/25/2018
Quyết định Ban hành quy định về hình thức và mức hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8/28/2017
QUYẾT ĐỊNH 489/QĐ-UBND NĂM 2017 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, BÌNH XÉT THI ĐUA VÀ CHIA CỤM, KHỐI THI ĐUA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
7/31/2017
về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
6/16/2016
Về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
1/22/2016
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025
1/22/2016
Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020
12/17/2015
Quyết định về việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang
11/16/2015
V/v ban hành Chương trình Khuyến công tỉnh Kiên Giang đến năm 2020.
10/21/2015
Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
10/21/2015
Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8/13/2015
Quyết định xử lý các cửa hàng xăng dầu không đủ điều kiện kinh doanh
8/13/2015
Quyết định bổ sung danh sách xử lý các cửa hàng xăng dầu không đủ điều kiện kinh doanh theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
8/12/2015
Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
6/13/2015
Ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
2/11/2010
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
2/16/2007
Về việc ban hành Danh mục phí - lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
3/31/2015
Kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2015.
5/29/2014
Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020
5/12/2014
Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020