Thông báo thực hiện khuyến mại.

Số hồ sơSCT-XTTM-03
Tên thủ tục hành chínhThông báo thực hiện khuyến mại.

Lĩnh vực

Phân cấp

Xúc tiến thương mại

Cấp tỉnh

Tệp đính kèm

/Uploads/TTHC 2017/thong bao KM.doc

Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại 
3. Thông báo thực hiện khuyến mại.

a) Trình tự thực hiện:

- Thương nhân gửi hồ sơ thông báo thực hiện chương trình khuyến mại chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.

- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân.

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang.

- Thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;

Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bản sao Văn bản xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của Bộ Công Thương (nếu là Chương trình đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại được Bộ Công Thương xác nhận).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu KM-1: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại./.