Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Số hồ sơSCT-TMQT-08
Tên thủ tục hành chínhCấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực

Phân cấp

Thương mại quốc tế

Cấp tỉnh

Tệp đính kèm

/Uploads/TTHC 2017/mau don TMQT- HD mua ban HH - lai.doc

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế 
3.
Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

a) Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đến Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc BQL các KKT, KCN, CX nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ và ghi Giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản: 01 bản giao cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp, 01 bản lưu tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi thông báo để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cấp lại Giấy phép kinh doanh.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc BQL các KKT, KCN, CX.

b) Cách thức thực hiện:

          - Qua Bưu điện;

          - Nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý đầu tư tại địa phương (Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất/ khu kinh tế).

c) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo Mẫu MĐ-3 ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BCT;

- Phần bản gốc còn lại có thể nhận dạng được của Giấy phép kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, bị cháy hoặc bị tiêu hủy một phần; hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy phép kinh doanh, hoặc bản giải trình lý do có cam kết của doanh nghiệp trong trường hợp bị rách, nát, cháy, hoặc tiêu huỷ toàn bộ.

d)  Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ chính và 02 bộ phô tô

đ) Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất/ khu kinh tế.

h) Phí, Lệ phí: Không

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo Mẫu MĐ-3.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành Nghị định 23/2007/NĐ-CP;

- Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương công bố lộ trình mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa./.