Xác nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

Số hồ sơSCT-QLCT-01
Tên thủ tục hành chínhXác nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

Lĩnh vực

Phân cấp

Quản lý cạnh tranh

Cấp tỉnh

Tệp đính kèm

/Uploads/TTHC 2017/ban hang da cap.doc

X. Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh

1. Xác nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

a) Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ và xem xét tình đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo theo mẫu M-11 hoặc mẫu M-11A (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo) của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

Sở Công Thương có trách nhiệm gửi xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung đầy đủ, hợp lệ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi liên quan đến các nội dung của hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi thông báo theo mẫu M-10A của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT cùng các tài liệu có nội dung thay đổi trực tiếp tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hoặc gửi qua đường bưu điện.

b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-10;

- Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

- Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp các tài liệu nêu tại khoản 2 Điều 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BCT;

- Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại địa phương (nếu có).

d) Số lượng: 01 bộ hồ sơ;

đ) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp;

i) Lệ phí: Không quy định;

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu M-10 (Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp);

- Mẫu M-10A (Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp);

- Mẫu M-11 (Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp);

- Mẫu M-11A (Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp);

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp./.