Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

Số hồ sơSCT-NL-01
Tên thủ tục hành chínhĐiều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

Lĩnh vực

Phân cấp

Cấp tỉnh

Năng lượng

Tệp đính kèm

XV. Lĩnh vực: Năng lượng

1. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

a) Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư các dự án có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh trong Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và gửi Sở Công Thương Kiên Giang thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Trong quá trình thẩm định, Sở Công Thương Kiên Giang lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Điện lực Kiên Giang, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan (nếu cần thiết).

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương Kiên Giang có trách nhiệm hoàn thành thẩm định hồ sơ điều chỉnh Hợp phần quy hoạch trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

b) Cách thức thực hiện:

- Qua Bưu điện.

- Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương Kiên Giang.

c) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của Chủ đầu tư.

- Báo cáo điều chỉnh Hợp phần quy hoạch (nội dung của Báo cáo được quy định tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư 43/2013/TT-BCT)

d) Số lượng bộ hồ sơ: một (01) bộ (riêng Báo cáo điều chỉnh Hợp phần quy hoạch: năm (05) bản).

đ) Thời hạn giải quyết: mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm hoàn thành thẩm định hồ sơ điều chỉnh Hợp phần quy hoạch trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Chủ đầu tư các dự án có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh trong Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương Kiên Giang và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Kiên Giang.

h) Phí, Lệ phí: không có.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản của Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị phê duyệt việc bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư 43/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực;

+ Thông tư 33/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng./.