Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Số hồ sơSCT-LTHH-54
Tên thủ tục hành chínhCấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Lĩnh vực

Phân cấp

Lưu thông hàng hóa trong nước

Cấp tỉnh

Tệp đính kèm

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước 
54.
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

a) Trình tự thực hiện:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG của thương nhân.

- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp.

- Qua Bưu điện.

c) Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

đ) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân kinh doanh CNG

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

h)  Phí, Lệ phí:

- Lệ phí thẩm định:

 + Thành phố, thị xã: 1.200.000đ/lần thẩm định

 + Tại các huyện: 600.000đ/lần thẩm định.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận:

 + Thành phố, thị xã: 200.000đ/giấy/ lần.

 + Tại các huyện: 100.000đ/giấy/ lần.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG theo Phụ lục 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí./.