Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Số hồ sơSCT-LTHH-33
Tên thủ tục hành chínhCấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Lĩnh vực

Phân cấp

Lưu thông hàng hóa trong nước

Cấp tỉnh

Tệp đính kèm

/Uploads/TTHC 2017/dai ly LPG - cap lai.doc

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước 
33. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

a) Trình tự thực hiện:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG của thương nhân.

- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp.

- Qua Bưu điện.

c) Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư 03/2016/TT-BCT.

- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

đ) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân kinh doanh LPG

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

h) Phí, Lệ phí:

- Lệ phí thẩm định

 + Thành phố, thị xã: 1.200.000đ/lượt;

 + Tại các huyện: 600.000đ/lượt;

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:

 + Thành phố, thị xã: 200.000đ/lượt;

 + Tại các huyện: 100.000đ/lượt;

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG theo mẫu Phụ lục số 19 Thông tư 03/2016/TT-BCT.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

  Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa./.