Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Số hồ sơSCT-LTHH-15
Tên thủ tục hành chínhCấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Lĩnh vực

Phân cấp

Lưu thông hàng hóa trong nước

Cấp tỉnh

Tệp đính kèm

/Uploads/TTHC 2017/SP ruou- cap lai.doc

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước 
15. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

a) Trình tự thực hiện:

- Thương nhân bán buôn sản phẩm rượu gửi 01 bộ hồ sơ tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.

- Sở Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân

- Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.

b) Cách thức thực hiện

- Qua bưu điện

- Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương

 c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

 Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu;

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu đã được cấp (nếu có).

-Thời hạn của giấy phép sẽ giữ nguyên như giấy phép cũ (đối với trường hợp cấp lại do hỏng, mất).

Số lượng hồ sơ:

d) Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Thương nhân bán buôn sản phẩm rượu

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Công Thương

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

h) Lệ phí

- Lệ phí thẩm định

+ Thành phố, thị xã: 1.200.000đ/lượt;

+ Tại các huyện: 600.000đ/lượt;

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:

+ Thành phố, thị xã: 200.000đ/lượt;

+ Tại các huyện: 100.000đ/lượt;

i)  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (theo mẫu tại Phụ lục 34 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có);

Là thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số  94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu./.