Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Số hồ sơSCT-LTHH-14
Tên thủ tục hành chínhCấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Lĩnh vực

Phân cấp

Lưu thông hàng hóa trong nước

Cấp tỉnh

Tệp đính kèm

/Uploads/TTHC 2017/SP ruou- sua.doc

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước 
14. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

a) Trình tự thực hiện:

- Thương nhân bán buôn sản phẩm rượu gửi 01 bộ hồ sơ tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.

- Sở Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân

- Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.

b) Cách thức thực hiện

- Qua bưu điện

- Nộp trực tiếp tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung;

- Bn sao Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu đã được cấp;

-  Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

Số lượng hồ sơ:

Thương nhân bán buôn sản phẩm rượu đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu lập 02 bộ hồ sơ theo quy định, 01 bộ gửi Sở Công Thương, thương nhân lưu 01 bộ;

d) Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp bổ sung, sửa đổi phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Thương nhân bán buôn sản phẩm rượu

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Công Thương

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

g) Lệ phí

- Lệ phí thẩm định

+ Thành phố, thị xã: 1.200.000đ/lượt;

+ Tại các huyện: 600.000đ/lượt;

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:

+ Thành phố, thị xã: 200.000đ/lượt;

+ Tại các huyện: 100.000đ/lượt;

h)  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (theo mẫu tại Phụ lục 33 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT).

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có);

Là thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số  94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu./.