Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Số hồ sơSCT-LTHH-12
Tên thủ tục hành chínhCấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Lĩnh vực

Phân cấp

Lưu thông hàng hóa trong nước

Cấp tỉnh

Tệp đính kèm

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước 
12. Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

a) Trình tự thực hiện:

- Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.

- Sở Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân

- Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.

b) Cách thức thực hiện

- Qua bưu điện

- Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

 Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại;

- Bản sao Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).

- Số lượng hồ sơ:

- Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá gửi Sở Công Thương.

d) Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định Sở Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Công Thương

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

h)  Lệ phí

- Lệ phí thẩm định

+ Thành phố, thị xã: 1.200.000đ/lượt;

+ Tại các huyện: 600.000đ/lượt;

- Lệ phí cấp Giấy phép:

+ Thành phố, thị xã: 200.000đ/lượt;

+ Tại các huyện: 100.000đ/lượt;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 54 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT).

k)   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có);

 Là thương nhân đã được cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.