Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

Số hồ sơSCT-GDTM-01
Tên thủ tục hành chínhĐăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

Lĩnh vực

Phân cấp

Giám định thương mại

Cấp tỉnh

Tệp đính kèm

/Uploads/TTHC 2017/giam dinh TM.doc

XIV. Lĩnh vực: Giám định thương mại

1. Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

a) Trình tự thực hiện:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ từ các thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan;

- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận bộ hồ sơ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho thương nhân yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ có trách nhiệm đăng ký dấu nghiệp vụ sử dụng trong chứng thư giám định của thương nhân vào sổ đăng ký dấu nghiệp vụ và thông báo cho thương nhân bằng văn bản.

b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Tổ một cửa của Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản chính Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ thực hiện theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:

+ Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện;

+ Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

- Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký

d) Số lượng: 01 bộ hồ sơ;

đ) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tất cả;

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương;

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ cho thương nhân bằng văn bản;

i) Lệ phí, phí: Mức lệ phí 20.000đ/hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC, ngày 20/10/2006 quy định mức thu lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ;

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BCT;

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP, ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

- Nghị định số 125/NĐ-CP, ngày 29/12/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP, ngày 16/12/2011 và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP, ngày 20/02/2006./.