Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Mã quy trình07/PQLTM

Lĩnh vực

Đơn vị chủ trì

Xúc tiến thương mại

Sở Công Thương

Tệp đính kèm

/Uploads/TTHC 2016/hoi cho trien lam - dang ky.doc

QT: Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
5.  NỘI DUNG
a. Thành phần, số lượng hồ sơ:
-) Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại;
3. Bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có);
 4. Bản sao bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tố chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có).
5. Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện (nếu có).
* Số lượng hồ sơ : 01 (bộ).
b. Thời hạn giải quyết :  
- Trường hợp đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức, thời hạn giải quyết trước ngày 01 tháng 11.
- Trường hợp đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại sau ngày 01 tháng 10 thời hạn giải quyết là 10 ngày.
c. Đối tượng thực hiện:
d. Cơ quan thực hiện trực tiếp: Sở Công Thương
e. Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận/Không chấp thuận
f. Lệ phí: Không
g. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :
- Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam hoặc tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức. 
- Trường hợp đăng ký sau thời hạn ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức, thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải đăng ký trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 (ba mươi) ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam hoặc 45 (bốn mươi lăm) ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Mẫu HCTL-1 - Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLB-BTM-BTC ngày 06/7/2007.
i. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :
-  Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLB-BTM-BTC ngày 06/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
j. Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian


Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½


Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Chuyên viên phòng

6,5


Xem xét và ký tắt văn bản

Lãnh đạo phòng

1


Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Sở

1


Đăng ký văn bản, chuyển bộ phận TN&TKQ

Văn thư Sở

1


Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

6. BIỂU MẪU

  1. -       Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ hoặc sổ giao nhận hoặc phiếu hẹn;
  2. -       Mẫu Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;
  3. -       Mẫu Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính;
  4. -       Xem mục 5 ở trên.

7. HỒ SƠ LƯU

TT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu


Biên nhận hồ sơ/sổ giao nhận/phiếu hẹn

BP tiếp nhận HS

1 năm


Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Lưu theo bộ hồ sơ theo mục 5.a ở trên)

Phòng chuyên môn

Lâu dài


Bộ hồ sơ theo Mục 5.a

Phòng chuyên môn

Lâu dài


Văn bản xác nhận/không xác nhận

Phòng chuyên môn

Lâu dài