Thông báo thực hiện khuyến mại

Mã quy trình06/PQLTM

Lĩnh vực

Đơn vị chủ trì

Xúc tiến thương mại

Sở Công Thương

Tệp đính kèm

/Uploads/TTHC 2016/thong bao KM.doc

QT: Thông báo thực hiện khuyến mại 
5. NỘI DUNG
a. Thành phần, số lượng hồ sơ:
-) Thành phần hồ sơ:
- Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;
- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Bản sao Văn bản xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của Bộ Công Thương (nếu là Chương trình đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại được Bộ Công Thương xác nhận).
* Số lượng: 01 bộ;
b. Thời hạn giải quyết: Không;
c. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân;
d. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
-) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
-) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
-) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
-) Cơ quan phối hợp: Không.
e. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không;
f. Lệ phí: Không;
g. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu KM-1: Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại;
h. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không;
i. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thương mại;
- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

j. Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian


Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1


Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Chuyên viên phòng

4


Xem xét và ký tắt văn bản

Lãnh đạo phòng

1/2


Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Sở

1/2


Đăng ký văn bản, chuyển bộ phận TN&TKQ

Văn thư Sở

1


Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


6. BIỂU MẪU

-       Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ hoặc sổ giao nhận hoặc phiếu hẹn;

-       Mẫu Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;

-       Mẫu Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính;

-       Xem mục 5 ở trên.

7. HỒ SƠ LƯU

TT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu


Biên nhận hồ sơ/sổ giao nhận/phiếu hẹn

BP tiếp nhận HS

1 năm


Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Lưu theo bộ hồ sơ theo mục 5.a ở trên)

Phòng chuyên môn

Lâu dài


Bộ hồ sơ theo Mục 5.a

Phòng chuyên môn

Lâu dài


Giấy biên nhận hồ sơ

Phòng chuyên môn

Lâu dài