Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mã quy trình04/PQLTM

Lĩnh vực

Đơn vị chủ trì

Xúc tiến thương mại

Sở Công Thương

Tệp đính kèm

/Uploads/TTHC 2016/khuyen mai - dang ky.doc

QT: Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
5. NỘI DUNG
a. Thành phần, số lượng hồ sơ:
-) Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;
+ Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
+ Hình ảnh sản phẩm khuyến mại;
+ Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại;
+ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng;
+ Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy định của pháp luật nếu có);
+ Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu);
+ Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng;
+ Giấy ủy quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có);
* Số lượng: 01 bộ;
b. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
c. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân;
d. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
-) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.
-) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
-) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.
-) Cơ quan phối hợp: Không.
e. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận;
f. Lệ phí: Không;
g. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Mẫu KM-2: Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại.
+ Mẫu KM-3: Thể lệ chương trình khuyến mại.
h. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không;
i. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thương mại;
- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương Mại và Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
j. Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Chuyên viên phòng

4

Xem xét và ký tắt văn bản

Lãnh đạo phòng

1/2

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Sở

1/2

Đăng ký văn bản, chuyển bộ phận TN&TKQ

Văn thư Sở

1

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 6. BIỂU MẪU

-       Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ hoặc sổ giao nhận hoặc phiếu hẹn;

-       Mẫu Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;

-       Mẫu Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính;

-       Xem mục 5 ở trên.

7. HỒ SƠ LƯU

TT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu

Biên nhận hồ sơ/sổ giao nhận/phiếu hẹn

BP tiếp nhận HS

1 năm

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Lưu theo bộ hồ sơ theo mục 5.a ở trên)

Phòng chuyên môn

Lâu dài

Bộ hồ sơ theo Mục 5.a

Phòng chuyên môn

Lâu dài

Văn bản xác nhận/không xác nhận

Phòng chuyên môn

Lâu dài