Tiếp nhận thủ tục thông báo hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đối với chương trình khuyến mại thuộc hình thức phải đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo tham gia chương trình mang tính may rủi thực hiện trên

  • I- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

+ Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

+ Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLB-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương Mại- Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

II- Hồ sơ thủ tục: 

+ Văn bản thông báo hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại;

III- Lệ phí:
Không;

IV- Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian (ngày)

  1. 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1

  1. 2

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Chuyên viên phòng

3

  1. 3

Xem xét và ký tắt văn bản

Lãnh đạo phòng

1

  1. 4

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Sở

1

  1. 5

Đăng ký văn bản, chuyển bộ phận TN&TKQ

Văn thư Sở

1

  1. 6

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảVăn bản đính kèm

 Số hiệu
Tên văn bản
 
 1 08/VBHN-BCT Nghị đinh quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Tải về
2 KM-8Mẫu Thông báo/ Đăng ký sử đổi bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
 Tải về ..