Tiếp nhận hồ sơ Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại trên địa bàn 01 tỉnh (trong trường hợp hồ sơ thông báo được nộp trực tiếp tại Sở Công thương được Bộ Công Thương xác nhận)

Tiếp nhận hồ sơ Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại trên địa bàn 01 tỉnh (trong trường hợp hồ sơ thông báo được nộp trực tiếp tại Sở Công thương được Bộ Công Thương xác nhận)


I- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

+ Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;           

  •         + Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLB-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương Mại- Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;
  • II- Hồ sơ thủ tục: 

+ Văn bản Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại;

+ Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Bản sao Văn bản xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của Bộ Công Thương (nếu là Chương trình đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại được Bộ Công Thương xác nhận).

III- Lệ phí: Không;

IV- 
Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian (ngày)

  1. 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1

  1. 2

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Chuyên viên phòng

3

  1. 3

Xem xét và ký tắt văn bản

Lãnh đạo phòng

1

  1. 4

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Sở

1

  1. 5

Đăng ký văn bản, chuyển bộ phận TN&TKQ

Văn thư Sở

1

  1. 6

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảVăn bản đính kèm Số hiệu
Tên văn bản
 
 1 37/2006/NĐ-CPNghị định 37/2006/NĐ-CP, ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
 Tải về
207/2007/TTLT-BTM-BTCThông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC, ngày 06/7/2007, hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Tải về