Tiếp nhận hồ sơ Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại trên địa bàn 01 tỉnh

  • I- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

+ Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

+ Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLB-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương Mại- Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

II- Hồ sơ thủ tục: 

+ Văn bản Đăng ký thực hiện khuyến mại;

+ Thể lệ chương trình khuyến mại;

+ Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;
         + Hình ảnh hàng hoá khuyến mại và hàng hoá dùng để khuyến mại;

+ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);

+ Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá, dịch vụ khuyến mại và hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có);

+ Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

III- Lệ phí: Không;

IV-  Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian (ngày)

  1. 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1

  1. 2

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Chuyên viên phòng

3

  1. 3

Xem xét và ký tắt văn bản

Lãnh đạo phòng

1

  1. 4

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Sở

1

  1. 5

Đăng ký văn bản, chuyển bộ phận TN&TKQ

Văn thư Sở

1

  1. 6

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


Văn bản đính kèm

 Số hiệu
Tên văn bản
 
 1 08/VBHN-BCTNghị đinh quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Tải về ..
2KM-2 và KM-3
 Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại và Thể lệ chương trình khuyến mại
 Tải về