Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

  • I- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

   -  Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

   - Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

   - Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLB-BTM-BTC ngày 06/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

II- Hồ sơ thủ tục: 

1. Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu đính kèm) .

  • III- Lệ phí thẩm định: Không.

  • IV- Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian (ngày)

  1. 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½

  1. 2

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Chuyên viên phòng

6,5

  1. 3

Xem xét và ký tắt văn bản

Lãnh đạo phòng

1

  1. 4

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Sở

1

  1. 5

Đăng ký văn bản, chuyển bộ phận TN&TKQ

Văn thư Sở

1

  1. 6

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảVăn bản đính kèm


  Số hiệu
 Tên văn bản

 1 08/VBHN-BCT
  •  Nghị đinh quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại