Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

  • I- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

-  Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLB-BTM-BTC ngày 06/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

II- Hồ sơ thủ tục:

1. Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại;

3. Bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có);

 4. Bản sao bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tố chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có).

5. Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện (nếu có).

III- Lệ phí: Không

IV- 
Quy trình xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian (ngày)

  1. 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½

  1. 2

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Chuyên viên phòng

6,5

  1. 3

Xem xét và ký tắt văn bản

Lãnh đạo phòng

1

  1. 4

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo Sở

1

  1. 5

Đăng ký văn bản, chuyển bộ phận TN&TKQ

Văn thư Sở

1

  1. 6

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảVăn bản đính kèm

 Số hiệu
Tên văn bản
 
1
 08/VBHN-BCTNghị đinh quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mạiTải về .
2HCTL-1Mẫu đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
 Tải về .